NAMIBIA

Bucero dal becco giallo
( Tockus Leucomelas )